บริจาคสิ่งของให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง (14)