บริจาคสิ่งของให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง (12)