บริจาคสิ่งของให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง (11)