บริจาคสิ่งของให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง (7)