บริจาคสิ่งของให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง (4)